Důležité knihy

 opravované Miroslavem Svobodou

 Ing. Miroslav Svoboda
   
Požadavky Konspekty odevzdávejte v podobě a termínech, které jsou uvedeny zde. (Na téže stránce je i pár informací o kolokviu.)
Seznam knih  
  Armentano D.: Proč odstranit antimonopolní zákonodárství?
Kniha vybízí k tomu, abychom nebrali za samozřejmé všechny státní zásahy do hospodářství, které jsou prezentovány jako naše ochrana. Představuje tak vhodné doplnění poznatků ze základního kursu ekonomie. Kniha je také vhodným titulem k přípravě na atest ze společenských věd. "K čemu je antimonopolní politika? Dělá se dnes špatně? Má se vůbec vykonávat, a pokud ano, jak? Je soud s Microsoftem honem na čarodejnice? Kniha nabízí moderní odpovědi ekonomické teorie.
  Bastiat F.: Co je vidět a co není vidět a jiné práce
Kniha francouzského ekonoma a žurnalisty proniká srozumitelným jazykem do podstaty všedních (ale dodnes palčivých) hospodářských jevů, a stala se tak často citovaným základem kritického ekonomického myšlení, které důsledně odděluje (vědecké) poznání od politické propagace. Studenta vychová ke kritičtější četbě novinových článků a odborných textů z ekonomické oblasti. Kniha je také vhodným titulem k přípravě na atest ze společenských věd.
  Hayek F. A.: Právo, zákonodárství a svoboda
Pro studenty FHS je předností této knihy, že nezůstává jen u rozboru ekonomických zákonitostí fungování společnosti, nýbrž že představuje ucelenou teorii společnosti čerpající z více vědních disciplin. Klade proti sobě dva principy společenského uspořádání - organizaci a spontánní řád - a analýzou jejich důsledků provokuje k rozvoji socio-politického myšlení.
  Hayek F. A.: Kontrarevoluce vědy
Kniha se zabývá rozdílem mezi přírodními a společenskými vědami a otázkou nemožnosti jejich stejných metodologických principů. Činí tak v prvé části abstraktním, systematickým výkladem, ve druhé části historickým exkursem. Představuje jasné stanovisko o nutné povaze metodologie společenských věd, a je tak východiskem metodologie moderní ekonomie. Kniha je tak vhodným titulem k přípravě na atest ze společenských věd.
  Kirzner, I.: Jak fungují trhy
Kniha "Jak fungují trhy" nabízí neotřelý pohled na fungování trhů. Nepoužívá modely a vzorce, namísto toho vysvětluje logiku podnikatelského objevování a upozorňuje na některé populární omyly ekonomů i neekonomů. Kniha nabízí nové pohledy na ekonomii reklamy, protimonopolního zákonodárství, blahobytu, socialismu i spravedlnosti.
  Rothbard M.: Ekonomie státních zásahů
Jak ovlivní vývoj lidské společnosti existence státu? Je jeho existence nějak ospravedlnitelná? Jaké jsou ekonomické aspekty jeho fungování? Odpovědi Murraye Rothbarda jsou šokující, a přitom postaveny na přísně logické, deduktivní ekonomické vědě. Kniha velkou výzvou pro kritické myšlení každého intelektuála.
  Rothbard M.: Peníze v rukou státu aneb Jak vláda zničila naše peníze
Kniha nabízí neotřelé postřehy ohledně historie a úlohy peněz, nejen z ekonomického, ale i etického hlediska: sleduje vývoj peněz a principy jejich fungování, ukazuje, jaké důsledky mělo a má pro hospodářství zestátnění peněz, a ptá se na ospravedlnitelnost takového počínání. Odkrývá skutečnosti, které běžný člověk o penězích netuší a které jsou vice než znepokojující.
  Šíma J.: Trh v čase a prostoru
Kniha čtenáře blíže seznamuje s vybranými ekonomickými tématy (jako je inflace, úloha kapitálu, hospodářský cyklus), a to z pohledu rakouské ekonomické školy, která klade důraz na ekonomii jako hodnotově neutrální vědu. Pro studenta s větším zájmem o ekonomii představuje vodítko po aktuálních problémech současné ekonomie.
  Šíma J.: Právo a obrana jako zboží na trhu
Sborník textů, které spojuje otázka po úloze státu v lidské společnosti, po jeho (ne)zbytnosti, otázka zajištění práva a obrany - nutných podmínek mírové existence lidské společnosti. Musí skutečně existovat stát? Dokáže tu někdo nahradit vládu a její donucovací prostředky? Kniha klade nadmíru provokativní otázku na pomezí ekonomie, politické filosofie a politologie - je velmi inspirativní pro studenty, kteří se chtějí profilovat ve společenských vědách.
  Šíma J.: Evropské sjednocování: O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic
Kniha Josfa Šímy nabízí neotřelé odpovědi na otázky: Je sjednocování Evropy nevyhnutelné? Je hodnotou? Je dnešní cesta jedinou pravou, nebo má alternativy? A má svoje předobrazy už v minulosti? Proč po staletí byla Evropa sídlem pokroku (a dnes už tolik ne)? Knha vhodně doplňuje aktuální problematiku evropského sjednocování spojením ekonomických a historických poznatků.