?

 Seminář ekonomické argumentace

 O co jde na tomto semináři?

 Ing. Miroslav Svoboda
   
Co vám tento seminář dá? Poznáte, že ekonomie je docela zábava a hlavně že prolíná celým naším životem. Kurs se na konkrétních tématech věnuje otázce: "Stát, nebo trh?" Nejde v něm o grafy a rovnice, nýbrž o rozvíjení tzv. ekonomického stylu myšlení.
  Naučíte se orientovat v textech s ekonomickou tematikou (novinových, časopiseckých) a hledat ekonomické informace v odpovídajících informačních zdrojích.
  Naučíte se ekonomické texty správně interpretovat, dokázat je zhodnotit z pohledu ekonomické teorie. Jinak řečeno, rozvíjet kritické myšlení v ekonomické oblasti.
  Získáte základní náhled do aktuálních hospodářskopolitických problémů a vytvoříte si k nim vlastní podložený názor.
  Bližší seznámení s ekonomií zároveň směřuje k tomu, abyste si dokázali odpovědně vybrat téma bakalářské práce, pokud ji případně budete chtít zpracovávat v tomto oboru.
  Cvičení, které je součástí tohoto předmětu, vám navíc pomůže 1) naučit se vyjadřovat své myšlenky na omezeném prostoru a předepsanou formou, 2) ověřit si, zda jste diskutované téma a pojmy správně pochopili, a tak 3) upevnit správné užívání ekonomických pojmů a ekonomického stylu myšlení.
  Proč si k "semináři ekonomické argumentace" musíte zapsat ještě "Seminář ekonomické argumentace - cvičení"? Je to proto, abyste mohli za nadstandardní nároky, které na vás kladu, dostat také nadstandardní počet kreditů. Prakticky to berte tak, jako byste měli zapsaný jediný, čtyřkreditový předmět.
Jak tento seminář probíhá? Předmět je postaven především na četbě textů a následné diskusi:
  1. Každý týden budete mít na internetu materiály k vybranému tématu, které do příští hodiny přečtete a připravíte si z nich svoje vystoupení pro případ, že byste byli na hodině vylosováni k referátu. Zároveň z daných materiálů vypracujete písemné shrnutí na 1800-3600 znaků, které nejpozději dva dny před konáním semináře odevzdáte pomocí odevzdávárny (grupíčku) v SIS. (Shrnutím se myslí nezaujaté shrnutí hlavních myšlenek daných textů. Jeho účelem je vykázat, že z nich umíte vybrat podstatné informace. Pokud bude předepsáno více textů, věnujte každý odstavec shrnutí jednomu textu.)
Vedle toho vypracujete a ve stejném termínu do odevzdávárny pošlete ještě jedno shrnutí - shrnutí svého referátu.
Každé shrnutí bude míst rozsah 1800-3600 znaků a tento rozsah je přitom nutno dodržet, zjistíte ho snadno ve Wordu pomocí funkce Nástroje-Počet slov, resp. Revize-Počet slov. Pokud jde o odevzdávárny, dejte pozor na termín jejich uzavření - je striktní.)
  2. Na začátku každého semináře bude vylosován jeden student, který hodinu zahájí svým krátkým referátem (cca 10 minut). Jelikož všichni ostatní mají příslušný text také přečtený, musí referát přinášet něco navíc - očekává se tedy, že kromě předepsaných textů si na každou hodinu vyhledáte i další materiály, které váš pohled na věc obohatí. (Některé materiály jsou na mých stránkách, ale raději budu za to, co si ještě sami najdete navíc. Obecně se má za to, že čerpáte hodně z akademických elektronických databází.) Plus je standardem, že na konci svého vystoupení každý referující uvede, z jakých zdrojů čerpal.
Podstatou referátu je tedy rozvinutí, případně kritika myšlenek v daném článku, který jste dostali, ne opakování toho, co stejně ostatní četli!
  3. Vzápětí bude vylosován ještě jeden student, který vystoupí s doplňkovým referátem (5 minut) na stejné téma - doplní či zkritizuje prvního referujícího, přinese svůj vlastní úhel pohledu. (Právě díky tomu, že si kromě předepsaných textů najdete i něco sami, se jistě nebudete opakovat, nýbrž ten druhý student bude vždy mít co říci navíc.)
  4. První student je vylosován z těch, kteří ještě referát neměli. Druhý student je losován ze všech. Díky tomu se vám na každém semináři může stát, že budete vyvoláni - a to i tehdy, když už máte jeden či dva referáty za sebou.
  5. Následovat bude řízená diskuse, kde můžete aktivně zúročit svoji domácí přípravu.
  6. Každému referujícímu poskytnu na semináři zpětnou vazbu ohledně kvality jeho vystoupení.
  7. Témata seminářů jsou vyvěšena na hlavní stránce semináře, ale lze je podle vašeho zájmu po dohodě změnit.
Co musíte splnit pro úspěšné absolvování? Pozor: při čtení následujících řádků se možná zhrozíte, jak je všechno svázáno pravidly a přesně propočítáno. Ale věřte mi, že za to budete rádi. Díky tomu přesně víte, do čeho jdete, a nebudete nepříjemně překvapeni až na konci semestru, jaké že to má váš pedagog vlastně nároky. U mne víte, co vás čeká, a můžete se podle toho zařídit. Absolventi tohoto kursu říkají, že jeho největší (ne)výhodou je, že je přinutil něco dělat...
  A) REFERÁTY: Za svoje vystoupení na semináři získáte 0-60 bodů podle uvážení vyučujícího - hodnotí se jak první, tak doplňkový referát (pro účely hodnocení jsou oba druhy referátů rovnocenné). Pokud budete během semestru vylosováni vícekrát, spočítá se na konci průměr ze všech vystoupení. Není tedy pravda, že když se vám jeden referát povede, už máte vystaráno - pečovat o svoje body musíte až do konce semestru.
Abyste se nestresovali příliš, jednou za semestr máte právo se bez jakékoli penalizace omluvit z losování. (Toto právo pochopitelně musíte uplatnit na začátku hodiny, než losování proběhne.)
  B) AKTIVITA: Podle míry své aktivity dostanete na každé hodině (kromě té první) 0-4 body. Do závěrečného hodnocení se vám započítá nejvýše 40 bodů.
Nutnou podmínkou pro možnost úspěšného absolvování je získání alespoň 20 bodů.
  C) DOCHÁZKA: Nejste sice povinni se hodin účastnit, jenomže za každou zmeškanou hodinu (včetně těch hodin, kdy se dostavíte pozdě, tj. poté, co proběhlo losování) jste povinni svoji připravenou prezentaci odevzdat do týdne ve formě písemného eseje o rozsahu 9000-18000 znaků.
Eseje mi pošlete e-mailem. (Stejně jako u shrnutí upozorňuji: pozor na rozsah, pozor na termín!)
Co se stane, když esej neodevzdáte? Příslušná prezentace bude hodnocena 0 bodů (což by vám dost zkazilo průměr z prezentací, takže o tom raději ani neuvažujte...).
  D) SHRNUTÍ: Nutnou podmínkou pro možnost úspěšného absolvování předmětu je včasné odevzdání všech předepsaných shrnutí.
Co se stane, když shrnutí neodevzdáte (včas)? Pak jste povinni místo toho odevzdat do týdne ve formě písemného eseje svoji připravenou prezentaci o rozsahu 9000-18000 znaků. Eseje mi pošlete e-mailem. (Stejně jako u shrnutí upozorňuji: pozor na rozsah, pozor na termín!)
Co se stane, když esej neodevzdáte? Příslušná prezentace bude hodnocena 0 bodů (což by vám dost zkazilo průměr z prezentací, takže o tom raději ani neuvažujte...).
  E) VÝSLEDNÁ ZNÁMKA: Známka se určí ze součtu bodů za referáty a aktivitu. Přepočet se provede takto: 90-100 výborně, 75-89 velmi dobře, 60-74 dobře, 0-59 nevyhověl. (Protože je náš předmět formálně rozdělen do dvou předmětů, dostanete touž známku v každém z nich.)
Bonus č. 1: Pokud dostanete 50-59 bodů, zpracujete písemný esej o rozsahu 9000-18000 znaků na mnou vybrané téma. Na základě tohoto eseje rozhodnu, zda si známku vylepšíte na 3, nebo zhoršíte na 4.
Bonus č. 2: Svůj bodový výsledek můžete na závěr semestru zvýšit o 4 body, pokud do odevzdávárny pošlete svoje hodnocení kursu a náměty na zlepšení (o délce 1000 až 2000 znaků včetně mezer.)