5EN304 Diskusní seminář

 VŠE, letní semestr 2013/14, úterý 7:30-9:00 v RB106, resp. čtvrtek 09:15-10:45 v SB302

 Ing. Miroslav Svoboda
   
Úvodní informace O co jde v tomto semináři a jaká jsou pravidla pro absolvování?
   
Co máte udělat na každý týden 1. Přečtěte si materiály na níže uvedené téma. (Všechna (i zde nezmíněná) témata a materiály k nim najdete na stránce http://nb.vse.cz/~svobodam/.)
  2. Vypracujte shrnutí povinných materiálů a pošlete je do odevzdávárny ISIS:
    - nejpozději do půlnoci dva dny před konáním semináře,
    - o rozsahu 1800-3600 znaků,
    - pokud je předepsáno více textů, pošlete všechna dílčí shrnutí v jednom dokumentu (znakový limit se vztahuje na tento dokument)
    - shrnutím míním nezaujaté shrnutí hlavních myšlenek daných textů. Jeho účelem je vykázat, že z nich umíte vybrat podstatné informace.
  3. Připravte si svoje vystoupení. Pozor, budete přednášet lidem, kteří daný text četli, tak je musíte zaujmout něčím navíc. Součástí vystoupení je i uvedení nejméně 3 zdrojů, z nichž jste čerpali, přičemž vždy aspoň jeden z nich bude z JSTOR nebo podobné databáze.
  4. Vypracujte abstrakt svého vystoupení a pošlete je do odevzdávárny ISIS:
    - nejpozději do půlnoci den před konáním semináře,
    - o rozsahu 1800-3600 znaků.
  Poznámka ke všem  referátům ještě jednou: nezapomeňte, že ten text budou mít všichni přečtený. Takže nemůžete mluvit přímo a jen o něm. Referát musí především říkat něco navíc. Proto vám u každého tématu píši návodné otázky, které vás snad nasměrují, když nebudete vůbec vědět.
   
Bodování Svoje bodové výsledky najdete v ISIS, a to několika kanály:
  1. "Docházka": když v evidenci docházky budete mít zaznamenanou neúčast, znamená to, že máte povinnost dodat penalizační essay. (Buď jste neodevzdali shrnutí, nebo jste nechtěli být losováni, nebo jste nepřišli na hodinu.)
2. "Referáty": v archu Referáty jsou vidět body, které jste získali za referáty v jednotlivých týdnech.
3. "Aktivita a průměr z referátů": v tomto archu vidíte body za jednotlivé týdny a také výsledek referátů, který se vám započítá do závěrečného hodnocení.
4. "Korekce a zpětná vazba": do tohoto archu zadám body za zpětnou vazbu. V případě, že dostanete 4+, vložím sem bodovou korekci pro následnou opravu známky (na 3, nebo na 4).
Sledujte prosím, jak na tom jste, průběžně, ať nejste na konci semestru překvapeni!
   
Harmonogram 1. Úvodní seznámení s náplní předmětu
 
2. Ekonomická metoda
Předepsané texty (najdete zde a zde):
- Levitt, Steven D. - Dubner, Steven J.: Špekonomie aneb Freakonomics. Kap. 1: Co mají společného učitelé a zápasníci sumó?
- Svoboda, M.: Ekonomická analýza uplatňování veřejného zájmu v ČR a EU v sektoru cukr–cukrovka
Instrukce k referátu:
Jaké otázky ve vás texty vzbudily? Je na nich vidět ekonomická metoda? (Jakou metodou přesně používají? Uměli byste ji použít i někde jinde?) Nebo ekonomie pracuje spíš jinými metodami? Co je tedy pro vás "ekonomická metoda"? Hodily by se ty texty jako inspirace při psaní bakalářské práce? Která z nich je vhodnější pro psaní bakalářské práce? Napadají vás nějaké podobné příklady, jako jsou zde popsané? Zkuste si najít nějaký klasický světový ekonomický článek a odprezentujte nám jej i jeho metodu. (Že vás žádný takový nenapadá? To vás jistě napadne, vždyť za těch několik let bakalářského studia jste jistě byli odkazováni na nějaké "papery" - třeba v organizaci trhů a odvětví, v teorii her atd. Anebo si vezměte třeba něco z "top 20" z časopisu American Economic Review.)
 
3. Historické aspekty tržního řádu

Předepsaný text: Weber, M.: Protestantská etika a duch kapitalismu
Instrukce k referátu:
Nalezněte si další texty, které přinášejí zajímavé okolnosti vzniku trhu. Přečtěte si někdo Hayekovu Osudnou domýšlivost, kde se vysvětluje, proč je nám trh nepřirozený, nebo vyhledejte antropologické studie. Co třeba Marcel Mauss: Esej o daru? Anebo se zahloubejte do oboru hospodářských dějin, kde jsou další příběhy, které náš pohled na tržní společnost obohatí. Hledejte okolnosti, které hrály či hrají roli, ale v ekonomických učebnicích se o nich nemluví. (Pozor na kvalitu zdroje - hledejte buď v databázi, nebo v nějaké odborné publikaci.)
 
POZOR: Doufám, že si průběžně sledujete svoje body, např. body za aktivitu na hodinách. Nezapomeňte, že za ni musíte získat aspoň 20 bodů, abyste mohli být vůbec nějak kladně hodnoceni...
 
 
4. Kritické čtení ekonomického textu POZOR ZMĚNA - ČTVRTEČNÍ PARALELKA MÁ MÍSTO TOHO TÉMA 12. EKONOMIE A VÁLKA!
Předepsaný text:
- Svoboda, M.: Nezaměstnanost a trh výrobních zdrojů NE PRO ČTVRTEČNÍ PARALELKU!
Instrukce k referátu:
Pokuste se nalézt v textu všechny chyby (pochopitelně míním ty ekonomické). A najděte, proč jsou to chyby. Opřete to o literaturu. A druhý úkol: najděte něco dalšího, co se tváří jako ekonomický text, ale podle vás je to špatně (v rozporu s ekonomií - ne jen s jednou ekonomickou školou, ale prostě ekonomicky špatně). (Tentokrát tedy ve vašem referátu nemusejí být nutně uvedeny tři akademické zdroje.)
 
5. Ekonomická kalkulace, společenská koordinace
Předepsané texty:
- Mises, L.: Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (kap. 2 Povaha ekonomické kalkulace)
- Hayek, F. A.: Využití znalostí ve společnosti
Instrukce k referátu:
Je tedy socialismus opravdu nemožný? Ale proč státy zvané socialistické tak dlouho existovaly? Co o tom říká soudobá ekonomie hlavního proudu? Je ekonomická kalkulace radikálně oslabena vždy, když se něco činí ve "veřejném zájmu"? Lze kalkulovat práci policie nebo státního úřadu stejně jako práci soukromé firmy? Obohatí vás pohled Miltona Friedmana? Je v harmonii s předepsanými texty? To je jen pár návodných otázek, zdroje již jist umíte hledat sami.
 
6. Chudoba a globalizace
Předepsané texty (najdete zde):
- Rozhovor "For God's Sake, Please Stop the Aid!" (část přeložená do češtiny: "Probůh, přestaňte prosím vás s tou pomocí!")
- Polemika Miroslav Svoboda vs. Jiří Silný: Je správné odpustit dluhy zemím třetího světa?
- Dan Šťastný: Na obranu levné (i dětské) pracovní síly
- Časopis Revoluční marxismus č. 13 (Socialistické organizace pracujících) (konkrétně články Značkový fetišismus a sweatshopy; Udržitelná chudoba? – G8, nevládní organizace a úlevy dluhů)
Instrukce k referátu:
Referát tentokrát pojměte všichni takto: na základě četby (hlavně dalších článků) zaujměte nějaký jasný postoj k otázkám a problémům chudoby a globalizace a svůj referát pojměte jako komplexní obhajobu tohoto stanoviska. Bude to vaše přednáška, kde vyložíte svoje mínění, a to nejlépe včetně doporučení, co by podle vás státy (vlády) a občané měli nebo naopak neměli dělat.
 
7. Behaviorální ekonomie a liberální paternalismus
Předepsaný text:Tentokrát žádný text nepředepisuji (a vy díky tomu výjimečně nemusíte vypracovávat žádné shrnutí). Název této lekce by měl být dostatečným vodítkem. Alespoň předvedete, co jste schopni k tomu vyhledat za akademické texty. (Tím spíš, že nemáte žádný text předepsán, očekávám, že svoje referáty postavíte na textech publikovaných v akademických časopisech.)
Instrukce k referátu:
Představuje behaviorální ekonomie jen vhodné doplnění standardní ekonomie hlavního proudu? Nebo vysloveně podpopání jejích základů? A není to celé jen postavené na vodě? (Na experimentech, které nemají mimo laboratoř velkou vypovídací schopnost?) A pokud má behaviorální ekonomie co říci, mění její závěry něco na sporu mezi státem a trhem? Směřuje to jen k liberálnímu paternalismu, nebo k něčemu přísnějšímu? Není i jen myšlenka liberálního paternalismu vnitřně sporná? Atd.
 
8. Veřejné vs. soukromé poskytování statků: příklad zdravotnictví
Předepsaný text: D. Šťastný, R. Šťastná, I. Kokešová: Zdravotnictví trochu jinak
Instrukce k referátu:
Zdravotnictví je typický příklad sporu o to, které statky poskytovat tržně a které je nutno podřídit veřejnému zájmu. Kam se kloníte vy? Myslíte, že je nutná reforma našeho zdravotnictví? A pokud ano, jak? Znáte reformu, kterou prosazoval (bývalý) ministr Julínek? A co reforma ministra Hegera? Jak vám přijde, jako ekonomům? A co reforma, kteoru připravuje současná vláda? A co americký zdravotní systém? Je opravdu "tak" drahý? A pokud ano, je to kvůli trhu, nebo kvůli lékařským cechům? Atd. atp.
Několik dalších odkazů v češtině naleznete zde. Ale co kdybyste četli i další akademické zdroje?
Na této hodině počítám, že se rozdělíme na dvě poloviny - jedna bude obhajovat soukromé zdravotnictví, jedna veřejné. Připravte si pro to argumenty.
 
9. Historie peněz - soukromé, nebo státní?
Předepsaný text: Rašín, A.: Inflace a deflace
Instrukce k referátu:
Text, který dostáváte, je trochu o něčem jiném, než o čem vypovídá téma semináře (referát ale dělejte v duchu nadpisu!). Přesto se od něj můžete odrazit, protože je veskrze praktický, konečně si přečtete něco "ze života".
Byly peníze původně soukromé, nebo státní? Komoditní, nebo úvěrové ("důvěrové")?
Pokud jde o zastánce soukromých peněz, můžete se inspirovat debatou o svobodném bankovnictví. Pár odkazů zde.
Ale neomezte se na tento směr! Chci naopak, abyste znali obě strany mince.
 
10. Hospodářský cyklus
Předepsaný text (najdete zde):
- Ludwig von Mises: Lidské jednání, kap. XX. Úrok, úvěrová expanze a hospodářský cyklus (především část 1. až 7.)
Instrukce k referátu:
Nejdůležitější pro mne je, abyste pochopili princip fungování hospodářského cyklu. Předkládám vám materiály na jednu konkrétní teorii - teorii rakouské ekonomické školy. Nijak se nebráním tomu, když váš referát bude polemikou s touto teorií - když se tedy seznámíte i s jinými teoriemi a vyložíte nám je. Klíčové ale je, abyste pochopili tuto teorii. Když k ní ovšem budete mít otázky, bude to jenom dobře. (Nevykládejte ale při svém referátu tuto teorii, zaměřte se na něco jiného. Takže vlastně nejspíš na polemiku s rakouskou teorií či její doplnění. Na to je spousta akademických paperů.)
 
11. Životní prostředí (pro čtvrteční paralelku odpadá)
Předepsané texty (najdete zde):
- Bjorn Lomborg: Climate change can wait. World health can't
- Tereza Urbanová: Sázka Juliana Simona s Paulem Ehrlichem
- Steven E. Landsburg: Save the Earth in Six Hard Questions (What Al Gore doesn't understand about climate change)
- Václav Klaus: Ekonomie a globální oteplování
- Václav Klaus: Pár slov k povinnosti diskontovat budoucnost
- Lidové noviny: Ekologové koupili les v Bílých Karpatech
- Rush Limbaugh: Je mi líto, ale naše planeta není křehká
- Pavel Chalupníček: Když lidstvu hrozilo globální ochlazování...
Instrukce k referátu:
Vyberte si, zda se chcete ve svém referátu věnovat speciálně problému globálních změn klimatu, nebo obecně ochraně životního prostředí.Nechť má referát tuto strukturu: začněte tím, jaké bylo vaše původní mínění v této věci, potom uveďte, čím váš postoj obohatily (pokud vůbec) přečtené texty, a na závěr uveďte, jaký je váš současný postoj a hlavní důvody, proč jej zastáváte.
Obecná poznámka, abyste chápali, kam směřuji: Mnoho témat, která na semináři probíráme či budeme probírat, se dá v zásadě zasadit do tohoto rámce: 1) Máte nějaké cíle (např. chránit životní prostředí). 2) Máte nějakou předběžnou představu o tom, jak se to dělá (dosahování těch cílů). 3) Tato předběžná představa je většinou představou o nějaké státní regulaci. 4) Já vám předkládám materiály, které tvrdí, že někdy k požadovaným výsledkům vede účinněji, levněji a bez tolika negativních průvodních jevů takové společenské uspořádání, které je postaveno na soukromém vlastnictví a minimální státní regulaci. Možná ne žádné regulaci, ale každopádně jiné regulaci, než jaká je dnes. 5) Vy se s těmito názory musíte nějak kriticky vyrovnat. To znamená, že pokud v budoucnu budete něco tvrdit (a samozřejmě to nemusí být v souladu s mnou předloženými materiály), budete se opírat už jen o věcné argumenty, a nikdy ne o předsudky, zvyk či nedostatek představivosti.
Takže jak je tomu u životního prostředí? Jsou pro životní prostředí lepší státní zásahy, nebo by mu lépe prospěla funkční vlastnická práva? A kdybychom po státu chtěli, aby tuto oblast reguloval, jaké nástroje má použít? Existuje problém vyčerpatelných zdrojů? Rozumíte pojmu "externality" a víte, co ekonomové v souvislosti s nimi doporučují? A co globální změny klimatu? Přinesou víc špatného, nebo víc dobrého? (Dá se to spočítat?) A pokud špatného, lze proti tomu něco dělat? A pokud lze, jak nákladné to bude a jakých efektů se dosáhne? A co by se s týmiž zdroji dalo dokázat, kdybychom je věnovali na něco jiného? Atd. atp.
A jako obvykle: víte, že vaši posluchači již znají 8 výše uvedených odkazů. Neopakujte jim, co znají, nýbrž obohaťte je o svůj úhel pohledu nebo o nové informace k tomuto tématu!
 
12. Ekonomie a válka (pro čtvrteční paralelku odpadá)
Předepsaný text: Joseph Salerno: Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace
Instrukce k referátu:
Umí ekonomie vysvětlit válku? Působí ve válce nějaké zvláštní ekonomické zákonitosti? Na kterou stranu se ekonomové přidávají v současných světových konfliktech? Atd.
Můžete sice opět využít pár odkazů zde, ale byl bych rád, kdybyste projevili více vlastní aktivity. Proto je tentokrát úkolem pro každého najít nějaký článek v JSTOR. A tento článek zmíníte při svém referátu.
 
13. Anarchokapitalismus - svět bez států

Předepsaný text (najdete zde):
- Hoppe, H. H.: Soukromé poskytování obrany. In: Šíma, J. (ed.): Právo a obrana jako zboží na trhu
Instrukce k referátu:
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně naprostou většinu toho, co přečtete (myslím teď včetně toho, co si najdete navíc), budou mít přečteno i ostatní, nezaměřujte se ve svém referátu na vysvětlování principu anarchokapitalismu. Proveďte rovnou jeho věcnou kritiku - tedy nikoli reflexi toho, co vám je na tom proti srsti, nebo co nedokážete skousnout, nýbrž rozbor fungování anarchokapitalismu a jeho slabých míst. Je anarchokapitalismus tím institucionálním uspořádáním, které je logickým vyústěním uvažování o fungování trhu? Lze vědecky obhájit jeho fungování? Nebo existují vědecké argumenty proti možnosti jeho fungování? A co spravedlnost? Případně si můžete položit otázku: jak by mohla vypadat reforma vstříc anarchokapitalismu? Nestačilo by snad jen několik drobných legislativních změn? Atd.