?

 5EN304 Diskusní seminář

 O co jde na tomto semináři?

 Ing. Miroslav Svoboda
   
Co vám tento seminář dá? Naučíte se orientovat v textech s ekonomickou tematikou (odborných, novinových, časopiseckých) a hledat ekonomické informace v odpovídajících informačních zdrojích.
  Naučíte se ekonomické texty správně interpretovat, dokázat je zhodnotit z pohledu ekonomické teorie. Jinak řečeno, rozvíjet kritické myšlení v ekonomické oblasti.
  Získáte základní náhled do aktuálních hospodářskopolitických problémů a vytvoříte si k nim vlastní podložený názor.
  Bližší seznámení s pramennými texty zároveň směřuje k tomu, abyste si dokázali odpovědně vybrat téma bakalářské práce.
  Referáty, které jsou součástí tohoto předmětu, vám navíc pomohou 1) naučit se vyjadřovat své myšlenky na omezeném prostoru a předepsanou formou, 2) ověřit si, zda jste diskutované téma a pojmy správně pochopili, a tak 3) upevnit správné užívání ekonomických pojmů a ekonomického stylu myšlení.
Jak tento seminář probíhá? Předmět je postaven na četbě textů, prezentacích a následné diskusi.
  1. Každý týden budete mít na internetu materiály k vybranému tématu, které do příští hodiny přečtete a připravíte si z nich (a z dalších materiálů) svoje vystoupení pro případ, že byste byli na hodině vylosováni k referátu.
Shrnutí předepsaných textů a obsah svojí prezentace přitom musíte před konáním semináře odevzdat pomocí odevzdávárny v ISIS:
- Každý z obou dokumentů bude mít 1800-3600 znaků (nutno dodržet, zjistíte to snadno ve Wordu pomocí funkce Nástroje-Počet slov, resp. Revize-Počet slov). (Pokud je předepsáno více textů, pošlete všechna dílčí shrnutí v jednom dokumentu (znakový limit se vztahuje na tento dokument).)
- Dejte pozor na termín uzavření odevzdáváren - je to striktně půlnoc dva dny před konáním semináře, pokud jde o shrnutí povinných textů, a půlnoc den před konáním semináře, pokud jde o obsah prezentace.
- Shrnutím se myslí nezaujaté shrnutí hlavních myšlenek daných textů. Jeho účelem je vykázat, že z nich umíte vybrat podstatné informace.
- Obsahem vaší prezentace se myslí její abstrakt. (Pokud nevíte, co je abstrakt, přečtěte si nějaké akademické články v JSTOR, téměř každý článek by měl mít abstrakt na začátku.)
  2. Na začátku každého semináře budou vylosováni dva studenti, kteří hodinu zahájí každý svým krátkým referátem (10-15 minut). Jelikož všichni ostatní mají příslušný text také přečtený, musí referát přinášet něco navíc - kromě předepsaných textů si na každou hodinu vyhledáte i další materiály, které váš pohled na věc obohatí. (Některé materiály jsou na mých stránkách, ale raději budu za to, co si ještě sami najdete navíc. Obecně se má za to, že čerpáte hodně z databáze JSTOR.) Na konci svého vystoupení každý referující uvede, z jakých zdrojů čerpal. (Alespoň jeden zdroj bude z JSTOR nebo z obdobné databáze.)
Podstatou referátu je tedy rozvinutí, případně kritika myšlenek v daném článku, který jste dostali, ne opakování toho, co stejně ostatní četli! (Právě díky tomu, že si kromě předepsaných textů najdete i něco sami, se jistě nebudete opakovat, nýbrž i ten druhý student v pořadí bude vždy mít co říci navíc.)
  3. První student je vylosován z těch, kteří ještě referát neměli. Druhý student je losován ze všech. Díky tomu se vám na každém semináři může stát, že budete vyvoláni - a to i tehdy, když už máte jeden či dva referáty za sebou.
  4. Každému referujícímu poskytnu na semináři zpětnou vazbu ohledně kvality jeho vystoupení.
  5. Následovat bude řízená diskuse, kde můžete aktivně zúročit svoji domácí přípravu.
  6. Témata seminářů jsou vyvěšena na hlavní stránce semináře, ale lze je podle vašeho zájmu po dohodě změnit.
Co musíte splnit pro úspěšné absolvování? A) REFERÁTY: Za svoje vystoupení na semináři získáte 0-60 bodů podle uvážení vyučujícího. Pokud budete během semestru vylosováni vícekrát, spočítá se na konci průměr ze všech vystoupení. Není tedy pravda, že když se vám jeden referát povede, už máte vystaráno - pečovat o svoje body musíte až do konce semestru.
  B) AKTIVITA: Podle míry své aktivity dostanete na každé hodině (kromě té první) 0-4 body. Do závěrečného hodnocení se vám započítá nejvýše 40 bodů.
Nutnou podmínkou pro možnost úspěšného absolvování je získání alespoň 20 bodů.
  C) SHRNUTÍ: Nutnou podmínkou pro možnost úspěšného absolvování předmětu je včasné odevzdání všech předepsaných shrnutí.
  D) PENALIZACE: Co se stane, když některý týden a) neodevzdáte včas shrnutí nebo b) neodevzdáte včas abstrakt prezentace nebo c) nebudete chtít být losováni na referát (resp. přijdete na hodinu pozdě či nepřijdete na seminář vůbec)?
V takovém případě platí, že:
- Když nesplníte jen jednu z těchto povinností, musíte na oplátku do týdne odevzdat písemný esej o rozsahu 9000-18000 znaků na téma daného týdne (tj. vlastně písemnou podobu svojí prezentace).
- Když nesplníte dvě z těchto povinností, musíte na oplátku do týdne odevzdat písemný esej o rozsahu 18000-27000 znaků na téma daného týdne (tj. vlastně písemnou podobu svojí prezentace).
- Když nesplníte tři z těchto povinností, musíte na oplátku do týdne odevzdat písemný esej o rozsahu 27000-36000 znaků na téma daného týdne (tj. vlastně písemnou podobu svojí prezentace).
- Eseje se opět odevzdávají pomocí odevzdávárny v ISIS. (Stejně jako u shrnutí upozorňuji: pozor na rozsah, pozor na termín uzavření odevzdávárny!)
- Co se stane, když esej neodevzdáte? Dostanete zadáno 0 bodů za prezentaci příslušného týdne (což by vám dost zkazilo průměr z prezentací, takže o tom raději ani neuvažujte...).
  E) ŽOLÍKY: Abyste se nestresovali příliš, máte možnost dvakrát během semestru použít žolíka = nedostat penalizaci za některou ze situací vyjmenovaných v předchozím bodě. (Pozor: chcete-li použít žolíka na to, abyste se v daný týden vyhnuli prezentaci, je nutné mi to sdělit před začátkem losování!)
  F) VÝSLEDNÁ ZNÁMKA: Známka se určí ze součtu bodů za referáty a aktivitu. Přepočet se provede ve shodě se studijním a zkušebním řádem (90-100 výborně, 75-89 velmi dobře, 60-74 dobře, 50-59 4+, 0-49 nevyhověl).
Pokud dostanete 4+, zpracujete písemný esej o rozsahu 9000-18000 znaků na mnou vybrané téma. Na základě tohoto eseje rozhodnu, zda si známku vylepšíte na 3, nebo zhoršíte na 4.